Mam zrealizować praktyki - od czego zacząć?

Praktyki są obligatoryjnym elementem programu studiów o profilu praktycznym. Często jednak także na profilu ogólnoakademickim są przewidziane praktyki, a więc ich realizacja jest niezbędna, by móc przystąpić do obrony pracy dyplomowej. Niektórzy studenci w związku z kształceniem zdalnym, zastanawiają się jak je zrealizować biorąc pod uwagę obecną sytuację w kraju.

Zacznij od sprawdzenia programu studiów

W programie studiów określona jest dokładna liczba godzin praktyk oraz czas (semestr bądź rok studiów) ich realizacji. Warto zajrzeć też do sylabusa lub karty praktyk, by dowiedzieć się jakie efekty uczenia się powinno się osiągnąć w ramach praktyk.

Skontaktuj się z koordynatorem praktyk

Na uczelni może funkcjonować koordynator praktyk - na poziomie kierunku, wydziału lub uczelni. Warto, chcąc zrealizować praktyki, swoje pierwsze kroki skierować właśnie do tej osoby, tak by dowiedzieć się jakie są zasady realizacji praktyk i jakie wymagania należy spełnić. Część uczelni, co jest bardzo cenną praktyką, organizuje spotkania otwarte z koordynatorami, podczas których przedstawiane są wcześniej wymienione kwestie. Warto zapytać także o dokumenty, które należy wypełnić - umowę między instytucją a uczelnią, dziennik praktyk lub sprawozdanie, tak by od początku wiedzieć jakie formalności trzeba spełnić.

Koordynator może posiadać listę instytucji, z którymi uczelnia już ma podpisane porozumienie w sprawie praktyk lub, opierając się na swoim doświadczeniu z poprzednich lat, podpowiedzieć gdzie można się skierować w celu realizacji praktyki.

Biuro Karier

Szukając miejsc odbywania praktyk można także zwrócić się do uczelnianego Biura Karier. Często są to jednostki, które agregują informacje o praktykach, stażach i ofertach pracy dla studentów. Działalność Biura Karier może być interesująca także ze względu na dodatkowe prowadzone aktywności: szkolenia z umiejętności miękkich, warsztaty z przygotowywania CV, co może wpłynąć pozytywnie nie tylko na efektywność poszukiwania praktyk, ale i w przyszłości pracy zawodowej.

Inne miejsca ofert

Szukając praktyk warto rozejrzeć po instytucjach i firmach funkcjonujących w danym mieście. Zapytaj starsze koleżanki i starszych kolegów, gdzie realizowali praktyki i jakie mają opinie na temat tych miejsc.

Nowe rozwiązanie (stan prawny na 30 października 2020 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 października 2020 r. (Dz. U. Poz. 1908) wskazuje, że w roku akademickim 2020/2021 senat uczelni, po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego, może dokonać zmian w programie studiów i umożliwić studentom odbywanie zajęć kształtujących zajęcia praktyczne (do nich zalicza się także praktyki) w części albo w całości w podmiotach leczniczych lub służbach sanitarno-epidemiologicznych w ramach realizowanych przez nie zadań w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Także studenci, którzy realizowali czynności na rzecz wyżej wymienionych podmiotów, mogą ubiegać się o zaliczenie zajęć kształtujących umiejętności praktyczne.

Praktyki jako część programu studiów

Jednocześnie, należy podkreślić, że praktyki są integralną częścią programu studiów. Za realizację programu studiów i zapewnienie ku temu odpowiednich warunków, odpowiada uczelnia. W związku z tym jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie znaleźć miejsca praktyk - zwróć się z prośba o pomoc do uczelni!

Kryteria wyboru miejsca praktyk

Wybierając miejsce praktyk warto wziąć pod uwagę warunki stawiane przez uczelnie (np. związek firmy z kierunkiem studiów), ale i swoje własne preferencje. Zasięgając opinii starszych koleżanek i kolegów, dowiesz się czy praktyka w danym miejscu realnie pozwala zdobyć ciekawe doświadczenie i nabyć nowe umiejętności, czy sprowadza się do przysłowiowego “parzenia kawy”.

Pamiętaj, że praktyki to doskonała okazja do sprawdzenia czy odnajdujesz się w pracy związanej ze swoim kierunkiem studiów! Warto wykorzystać ten czas jak najlepiej.

W trakcie opracowywania artykułu korzystano z publikacji “Kształcenie zdalne - historia prawdziwa. Oczami studentów” i “Kształcenie zdalne - historia prawdziwa. Oczami samorządów studenckich” oraz z wniosków z prowadzonych w ramach projektu szkoleń z samorządami studenckimi.

Paula Leśniewska, Julia Sobolewska

Projekt jest finansowy ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Ul. Bracka 18/16
00-028 Warszawa
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl